Økonomi

Tid slår timing i aksje­markedet – også når markedet er på topp

Det florer med både gode og dårlig forankrede råd rundt investering i aksjemarkedene i media og sosiale medier. Vi har sett på 50 år med data for å bekrefte eller avkrefte klassiske myter i aksjemarkedet.

Simen Knutzen i Nordea Investments og strateg Joachim Bernhardsen har knust to nye klassiske myter om aksjemarkedet. 

Det siste året har vi sett en økt interesse for aksjeinvesteringer. Med den økte interessen deles også investeringsråd og anbefalinger fritt på sosiale medier og i media. Flere av disse rådene har lite forankring i hvordan markedet faktisk oppfører seg, og dermed kan det bli kostbart å følge dem.

Tidligere har vi undersøkt om tre klassiske, og ofte delte myter relatert til timing kan bekreftes eller ikke, link til artikkelen her. Våre data bekrefter klart at «tid er din venn». Det er  dårlig strategi  å «vente på et fall før du kjøper» og «spre investeringen over tid når du går inn i aksjemarkedet».

Etter stor interesse har vi utvidet «myteknusingen» med ytterligere to høyaktuelle myter:

Myte 1: Selg på topp

Fra historiske data ser vi at sannsynligheten for positiv avkastning de neste 3-12 månedene faktisk er høyere når markedet er på topp. Årsaken bak et sterkt finansielt marked er i de fleste tilfeller en sterk underliggende økonomisk utvikling. I slike tilfeller har den positive utviklingen tendert til å fortsette. Det vanlige er derfor at en topp etterfølges av en ny topp og ikke et stort fall. På bakgrunn av dette tyder ikke historien på at å selge på topp er en god strategi.

Fra alle de historiske toppene i observasjonsperioden fikk investorer positiv avkastning i 8 av 10 tilfeller ett år frem i tid. Den gjennomsnittlige avkastningen har vært høyere fra historiske topper sammenlignet med ikke-topper 3, 6 og 12 måneder frem i tid. Selv om de fleste topper bli etterfulgt av nye topper har vi også observert større og vedvarende fall hvor man kan ha tapt mye. Ved å selge på en topp i påvente av et stort fall vil imidlertid investor, i snitt basert på historiske data, gå glipp av flere nye topper.

Myte 2: Løp mens du fremdeles kan

Når markedet starter å falle selger mange investorer seg ut av markedet. Tanken er at fallet skal fortsette og en bør komme seg ut mens en fremdeles kan. Har dette vært en god strategi over tid?

Vi har studert utviklingen fra perioder rett etter et månedlig fall på mer enn henholdsvis 5% og 8%. Etter slike fall har sannsynligheten for positiv avkastning tre til tolv måneder senere vært omtrent lik utviklingen som alle perioder sett under ett. Årsaken er at markedet historisk sett har hatt en sterk tendens til å stige igjen etter et fall. Dette forklarer også hvorfor vi observerer høyere gjennomsnittlig avkastning i perioder etter fall i markedet enn for andre perioder. Om en selger etter at markedet har falt mer enn henholdsvis 5 og 8%, og står på sidelinjen de neste 3-12 månedene, har investorer i snitt gått glipp av avkastning basert på historiske data. En kan selvfølgelig være heldig å slippe unna en finanskrise eller et videre fall i markedet, men dette inntreffer såpass sjeldent at det historisk sett har vært en dårlig strategi å selge etter fall i markedet.

Funnene i denne omgang handler også om at tid slår timing i aksjemarkedet.

Det kan være lurt å være kritisk til informasjon, lettvinte løsninger og råd i media og sosiale medier. Mytene overfor har vist at det som kan oppfattes som sannheter kan ha svak støtte i hvordan markedet har beveget seg gjennom de siste 50 årene.

Les hvordan vi kom frem til resultatene her

Kilde: Nordea, Bloomberg. Se det fullstendige dokumentet for metodisk diskusjon.

Merk at innholdet i denne artikkelen er ment som markedsføringsmateriale og generell informasjon og ikke som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss. Aksjeinvesteringer er forbundet med risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Det er risiko for tap av det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen og transaksjonskostnader. Ved verdipapirfondsinvesteringer eller porteføljeforvaltning vil forvalters dyktighet, verdipapirfondets eller porteføljens risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning virke inn på avkastningsmulighetene.

Publisert 29.09.2021