Bærekraft

«Interessen for bærekraftige investeringer øker»

Flere og flere kunder i Nordea ønsker råd om bærekraftige investeringer. Og faktum er at bærekraft kan bidra både til bedre avkastning i fondene så vel som til kundene. Det har man ikke minst sett under vårens uro på børsen. Dette er bare begynnelsen på utviklingen, tror Eva Palmborg, ny sjef for bærekraftige investeringer ved Nordea Investment Center.

Eva Palmborg er ny sjef for bærekraftige investeringer ved Nordea Investment Center.

Du har jobbet lenge med bærekraftige investeringer i Nordea. Fortell litt om hvordan utviklingen har vært.

– I flere år jobbet jeg med institusjonelle investorer. Disse er kommuner og regioner, fagforbund, stiftelser, pensjonsforvaltere og den typen aktører som har et spesifikt oppdrag fra medlemmer eller skattebetalere. Den sektoren har virkelig drevet utviklingen. Har man for eksempel ansvaret for helse og omsorg i et fylke, er det naturlig at man ikke investerer kapitalen sin i virksomheter som risikerer å skade folks helse.

Hva har skjedd de siste årene?

– Forbrukere, næringslivet, investorer og regjeringer har fått opp øynene for at noen av de største globale utfordringene vi står overfor er relatert til bærekraftsspørsmål. Parisavtalen 2015 har hatt stor betydning, i tillegg til FNs 17. bærekraftsmål.

Eva Palmborg

Gjør i Nordea: Sjef for bærekraftige investeringer på Investment Center.

Bor: I sentrale Stockholm.

Familie: Mann, en tre år gammel  datter, og gravid med nestemann, samt en hund.

Liker på fritiden: Å være på landstedet i skjærgården, dyrke jorden og ta vare på naturen.

Hvordan er interessen blant Private Banking-kunder og andre privatkunder?

– Interessen vokser etter hvert som folk blir mer og mer bevisste. For forbrukerne har det vært enklere å kople holdbarhetsspørsmålet til sin egen konsumpsjon. Vi har for eksempel sett en oppsving for økologisk mat og mer bærekraftige former for transport. Det har vært vanskeligere å kople dette til sparingen sin. Å kjøre el-bil samtidig som man plasserer pensjonen i oljeselskaper blir jo ganske feil.

Er det noen utfordringer for kundene når det gjelder bærekraftige investeringer?

– Banken og rådgiverne har en viktig rolle når det gjelder å forklare hvordan bærekraft og investeringer hører sammen. I min avdeling skal vi støtte rådgiverne i dette. Vi skal sørge for at de kan distribuere bærekraftige produkter av høy kvalitet til kundene sine, og at de kan informere om disse på en god måte.

«Å kildesortere er bra, men det får større effekt når bedriftene selv håndterer avfallssorteringen. Om kundene uttrykker at de vil investere i fond med eierandeler i disse bedriftene, vil det få en stor stor påvirkning,» sier Eva Palmborg.

Hvordan jobber banker generelt med å kunne tilby bærekraftige alternativer?

– Det er mange i Nordea som jobber med bærekraftige investeringer. Alt fra dem som påvirker bedriftene i en mer bærekraftig retning gjennom aktivt eierskap, til dem som skaper og forvalter bærekraftige investeringsløsninger og til dem som endelig gir kundene råd og informasjon slik at de kan ta sine beslutninger. Nordea har vært god på å jobbe med dette.

På hvilken måte?

– Siden begynnelsen av 2019 har vi stilt et obligatorisk spørsmål til kundene våre om hvorvidt de ønsker at rådgiveren skal ta hensyn til bærekraft ved rådgivingen. Det spørsmålet har vi nå stilt rundt 600 000 ganger, og flere og flere kunder ønsker at vi gjør dette. Blant Private Bankings kunder er det mer enn halvparten som svarer ja på forespørselen. Mye taler for at det vil bli lovpålagt å stille dette spørsmålet, og der ligger vi allerede godt an – med et fungerende system og erfarne rådgivere. 

Hva er argumentene for å investere i bærekraftige fond?

– Ut ifra kundenes perspektiv kan det dreie seg om verdier. De vil helt enkelt ikke plassere penger i bedrifter som ikke håndterer bærekraft på en god måte. Men det finnes også investeringsmessige argumenter. Bedrifter som er i en god posisjon når det gjelder bærekraft, kan komme til å klare seg bedre fremover. Det er mange enige om.

På min avdeling har vi nylig gått igjennom akademiske studier som har sammenlignet avkastningen på investeringer med ulike strategier. De som kun bruker ekskludering som et virkemiddel, dvs at man velger bort selskaper på moralsk eller etisk grunnlag, har ikke sterke beviser for at det faktisk gir meravkastning til sine investorer. Der imot har strategier som vektlegger ESG-faktorer vist gode resultater. (ESG står for environmental, social och governance, det vil si miljøfaktorer, sosiale faktorer og forretningsetiske faktorer.) Noe vi også har sett, er at utbetalingene har vært mindre fra bærekraftige fond under korona-krisen sammenlignet med andre fond.     

Interessen for bærekraftige investeringer har økt de seneste årene – ikke minst blant Private Bankings kunder.

Hvordan tolker du at det har vært lavere utbetalinger fra fondene?

– Jeg tror det beror på to ting. Dels har fondene klart seg bedre enn de øvrige når for eksempel oljeindustrien har gått nedover, og dels kan det hende at investeringsbeslutninger som er basert på evaluering får kundene til å tenke mer langsiktig. Dette får dem til å sitte stille der de er.   

Kan bærekraftige investeringer forandre verden?

– Når vi tar opp emnet 600 000 ganger, blir kundene våre mer bevisste, og dette kan selvfølgelig gjøre en forskjell. Å påvirke bedriftene til å ta et større ansvar er også viktig; deres påvirkning på miljøet er veldig mye større. Å kildesortere er bra, men det får atskillig større effekt når bedriftene håndterer sitt avfall. Hvis kundene viser at de vil legge sine investeringer i fond med eierandeler i disse bedriftene, vil det kunne påvirke stort.


3 spørsmål
Eva Palmborg om …

... hva Nordea kan tilby når det kommer til bærekraftige plasseringer

– Vårt tilbud med ekstra fokus på bærekraft kalles Et bærekraftig valg. Her har vi valgt ut et antall fond, der vi sikrer at bærekraft integreres i forvaltningen på en systematisk måte. Det er viktig at man som investor ikke bare ser på den siste investeringen som fondene har gjort, men på hvordan forvalteren aktivt arbeider med disse spørsmålene – alt fra påvirkningsdialoger til investeringsbeslutninger. I Et bærekraftig valg har vi foretatt en nøye vurdering, og det stilles også strenge krav til hvilke fond som blir inkludert.

... hvordan korona-krisen kommer til å påvirke bærekraftsarbeidet i et større perspektiv

– Det gjenstår å se, men det kommer selvsagt mye an på hvordan de langsiktige støttepakkene utformes for å få i gang den økonomiske gjenopprettingen i verden, og hvordan disse i sin tur støtter klimaforandringene. Økonomisk tilvekst og globale utslipp har hittil gått hånd i hånd, og kun under økonomiske kriser har vi sett at utslippene minsker. Er det mulig å takle disse to krisene samtidig – økonomisk og å redusere utslippene? De støttepakkene som diskuteres etter korona-pandemien, er rekordstore og betydelig større enn om vi sammenligner med finanskrisen i 2008. Forskjellen fra finanskrisen er blant annet at vi nå har en global klimaavtale samt at kostnaden for fornybar energi står seg mye bedre i konkurranse med kull, gass og kjernekraft. Forutsetningene for å utforme pakkene så de støtter klimamålene og en bærekraftig gjenoppretting burde være gode, og i så fall kommer dette til å ha en betydelig påvirkning på bærekraftsarbeidet. Det blir også veldig interessant å følge med på hvordan korona-krisen påvirker menneskers opptreden relatert til reiser og forbruk.   

– I tillegg til miljøspørsmålene er det viktig når det gjelder bærekraftsarbeid å ikke miste de sosiale aspektene. Det er en risiko for at korona-krisen øker forskjellene mellom høy- og lavinntektsgrupper (forskning viser at dette har skjedd under tidligere pandemier), og at det fremfor alt er mennesker som blant annet jobber i servicebransjen som rammes hardest.

 – Selv om de sosiale aspektene lenge har vært en sentral del av bærekraftsanalyser i bedrifter, tror jeg at disse vil få enda mer oppmerksomhet fremover. Hvordan bedrifter har agert under korona-krisen viser seg i hvordan de har prioritert de ansattes ansettelsesvilkår, finansiell sikkerhet og tilgang på helsetjenester.

… hennes forbilder innen bærekraftsarbeid

 – Bærekraftsarbeid foregår på så mange ulike fronter; fra forskere og politikere til bedrifter – så det er vanskelig å velge ett enkelt forbilde. Det finnes så mange som har holdt på med disse spørsmålene så lenge. Men om jeg skal nevne noe, så synes jeg at det arbeidet som forskerne bak FNs klimapanels rapport gjør om klimaendringene er beundringsverdig – akkurat som jeg setter pris på enkeltindivider som Greta Thunberg og Al Gore for deres evne til å riste oss. 

Tekst: Per Cornell Foto: Peter Cederling

Publisert 04.08.2020