Juridisk

Fremtidsfullmakt – viktig – uansett alder!

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål hos Fylkesmannen. Ved å opprette en fremtidsfullmakt, kan du gi familiemedlemmer eller andre tillitspersoner fullmakt til å fatte økonomiske og personlige beslutninger på dine vegne i et slikt tilfelle. Vi anbefaler alle, uansett alder, å vurdere om det er riktig å opprette en fremtidsfullmakt.

Advokat Linda Hjelvik Amsrud, Nordea Private Banking

Er det et tema vi snakker mye med kunder om, så er det fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er kort sagt et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål, og innebærer at du gir en eller flere personer fullmakt til å representere deg personlig og økonomisk dersom du selv ikke kan fatte beslutninger på egne vegne grunnet sykdom eller skade. Den vanligste misforståelsen jeg møter er at ektefeller og/eller samboere kan fatte fulle økonomiske og personlige beslutninger for sin partner dersom vedkommende selv er ute av stand til dette. Det er feil. Dersom det ikke er opprettet en fremtidsfullmakt, vil det i et slikt tilfelle bli opprettet et vergemål av Fylkesmannen. Derfor er en fremtidsfullmakt like viktig uansett alder, selv om det spesielt er viktig å ta stilling til dette når man blir eldre.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er som sagt et privatrettslig alternativ til et offentlig vergemål hos Fylkesmannen, og er regulert av Vergemålslovens bestemmelser. 

Som navnet tilsier, så er en fremtidsfullmakt en fullmakt som vil gjelde i fremtiden. Den vil først tre i kraft på det eventuelle fremtidige tidspunktet fullmaktsgiver ikke selv kan fatte beslutninger på egne vegne grunnet sykdom eller skade. En fremtidsfullmakt er en livsdisposisjon, hvilket vil si at den kun vil gjelde mens fullmaktsgiver er i live og den vil falle bort i sin helhet den dagen vedkommende dør. 

En fremtidsfullmakt kan skrives som en generalfullmakt som skal dekke alle økonomiske og personlige beslutninger, eller begrenses til å kun gjelde visse økonomiske og/eller personlige beslutninger. Velges sistnevnte, vil Fylkesmannen opprette et sidevergemål som dekker de økonomiske og personlige forholdene som ikke er dekket av fremtidsfullmakten. 

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

En vanlig misforståelse er at din ektefelle eller samboer vil kunne fortsette å fatte beslutninger på dine vegne dersom du mister din samtykkekompetanse. Det er for mange utenkelig at det ikke er slik etter mange års samliv. Alternativt at barna kan fatte beslutninger ettersom de uansett er dine arvinger. Dessverre er dette feil. Hvis du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt og blir fratatt samtykkekompetansen din, vil Fylkesmannen opprette et offentlig vergemål. Din ektefelle eller samboer kan oppnevnes som verge, men da med svært begrensede fullmakter. En konsekvens av dette kan være at din ektefelle eller samboer må innhente samtykke fra Fylkesmannen ved større beslutninger, så som ved salg av eiendom, forskudd på arv eller gaver, belåning mv. 

En annen konsekvens kan være at dine investeringer helt eller delvis må realiseres og settes på en rentebærende konto, fordi Fylkesmannen har strenge rammer å forholde seg til når det kommer til forvaltning av dine midler. Hvis du er en av flere aksjonærer i et familieeid selskap kan konsekvensen være at Fylkesmannen må stille på ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger og fatte beslutninger på dine vegne. 

Et alternativ er at du oppretter en fremtidsfullmakt hvor du gir ektefelle, samboer, barn eller andre personer som du har full tillit til ansvar for å fatte beslutninger på dine vegne. En fremtidsfullmakt kan innebære å gi fra seg vidtrekkende fullmakter, så hvis du ikke har slike tillitspersoner i livet ditt kan Fylkesmannen imidlertid være et veldig godt alternativ.  

Hva skal fremtidsfullmakten inneholde?

Det er du som fullmaktsgiver som bestemmer hva en fremtidsfullmakt skal inneholde og hvor vide fullmakter din fullmektig skal ha. Generelt sett kan en fremtidsfullmakt omfatte både personlige og økonomiske forhold, og den kan begrenses til å gjelde bestemte områder. Dersom fullmakten er begrenset til bestemte områder, må Fylkesmannen opprette et sidevergemål slik at alle økonomiske og personlige forhold er dekket. 

Husk at det kun er de eiendelene som du reelt sett er eier av (i offentlige registre eller ved avtale) som skal tas med i din fremtidsfullmakt. For ektefeller er det uten betydning om eiendelene inngår i felleseie eller særeie. Det avgjørende er i hvilken ektefelle sitt navn vedkommende eiendel står i. Skattemeldingen din kan derfor være et godt utgangspunkt, korrigert for eventuelle private avtaler.  

Basert på vår erfaring ser vi at det er noen ønsker som går igjen når det kommer til hva fullmakten kan eller skal inneholde: 

 • Betale løpende regninger
 • Ha dialog med offentlige myndigheter (NAV, Skatteetaten mv.)
 • Ha dialog og fatte beslutninger i tilknytning til fullmaktsgiverens forhold
 • Disponere over fast eiendom (utleie, salg, reinvestering mv.)
 • Disponere over aksjer i familieselskap, deriblant påta seg aksjonærrettigheter- og plikter
 • Disponere over bankkonti, finansielle plasseringer og låne-/kredittforhold (nedbetale lån mv.)
 • Disponere over motorkjøretøy
 • Gi forskudd på arv iht. testament eller arveloven. NB: Det må spesifikt inntas i fremtidsfullmakten dersom fullmektig skal kunne gi gaver eller forskudd på arv
 • Evt. kostnadsdekning eller honorar til fullmektig
 • Foreta/vurdere å foreta overføringer ved fast og varig opphold på institusjon. Vi har tidligere skrevet en artikkel om beregning av egenandel på offentlige institusjoner i slike tilfeller – se her

Det er viktig å være oppmerksom på at fremtidsfullmakten din skal legges frem for tredjeparter, og at det er enkelte tredjeparter som har strenge spesifikasjonskrav. Du må derfor forsikre deg om at fremtidsfullmakten din er skrevet slik at den oppfyller tredjeparters spesifikasjonskrav. Et eksempel her er Statens Kartverk, som krever at samtlige eiendommer gjengis med blant annet gnr., bnr., kommunenummer og adresse, men også for eksempel banker har strenge spesifikasjonskrav. 

Saker med tilknytning til utlandet

Det er dessverre ingen automatikk i at utenlandske myndigheter vil anerkjenne en norsk fremtidsfullmakt. Dersom du har eiendeler i utlandet er det derfor viktig å undersøke de lokale reglene.

Det er også verdt å merke seg at det gjelder særskilte regler hvis du har eiendeler i Norge, men bor i utlandet. Hvis du er bosatt i utlandet, men har eiendom i Norge, kan Fylkesmannen stadfeste fullmakten så langt det gjelder denne eiendommen. Dersom du ikke var bosatt i Norge på tidspunktet du opprettet fremtidsfullmakten, kan du velge at norsk lov skal gjelde ved håndheving, endring og bortfall av fremtidsfullmakten. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der du er norsk statsborger eller har vært bosatt i Norge tidligere.

Krav til en fremtidsfullmakt

Generelt kan nevnes at en fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som kan opprettes av fysiske personer enkeltvis (altså ikke i fellesskap). Det er Vergemålsloven som oppstiller formkrav og innholdsmessige krav til en fremtidsfullmakt. De av dere som har skrevet et testament vil se at en del av formkravene til et testament er tilsvarende for fremtidsfullmakter: 

 • Fremtidsfullmakten må være skriftlig
 • Den som oppretter fullmakten må være over 18 år og samtykkekompetent
 • Fullmektig må være en eller flere fysiske person(er) over 18 år, og ikke være satt under vergemål. Fullmektig kan ikke være en juridisk person, for eksempel et advokatfirma eller banken.
 • To vitner må være tilstede når fullmaktsgiver signerer, og bevitne ved sin signatur at fullmaktsgiver var den vedkommende gav seg ut for å være, forstod innholdet i fremtidsfullmakten og opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje. 
 • Fullmektig kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn
 • Vi anbefaler at det innstilles en sekundærfullmektig som kan tre inn dersom den primære fullmektigen ikke vil eller kan tiltre som fullmektig (evt. senere må fratre grunnet sykdom eller skade)

Generelt sett anbefaler vi også at det innhentes en legeerklæring ved opprettelse av en fremtidsfullmakt, som bekrefter at du som fullmaktsgiver var samtykkekompetent på signeringstidspunktet. Slik unngår du risiko for at Fylkesmannen stiller spørsmål ved helsetilstanden din på opprettelsestidspunktet, som igjen kan forsinke en stadfestelse av fremtidsfullmakten, eller i ytterste konsekvens medføre at Fylkesmannen ikke ønsker å stadfeste denne. Sistnevnte vil kunne komme på spissen dersom Fylkesmannen mener det kan være tvil rundt fullmaktsgiveren sin samtykkekompetanse på signeringstidspunktet.  

Hvem skal være primær- og sekundærfullmektig?

Som fullmaktsgiver legger du både dine personlige og økonomiske beslutninger i hendene på en eller flere personer. Det er derfor kanskje ikke så overraskende at det er dette spørsmålet jeg bruker aller mest tid på å drøfte med våre kunder. Det er sikkert flere av dere som har hørt eller lest om saker der tilliten har blitt misbrukt for fullmektigens egen personlig eller økonomisk vinning. Valget av fullmektig er derfor kanskje den viktigste beslutningen du tar. 

Generelt sett anbefaler vi at du både velger en primær- og en sekundærfullmektig. Sekundær-fullmektig vil først komme inn dersom den primære fullmektigen ikke kan eller vil påta seg oppgaven. Mange ønsker at ektefelle eller samboer skal være sin primærfullmektig, alternativt en eller flere av barna. Enslige uten barn velger gjerne venner eller andre tillitspersoner i sin omgangskrets. 

Vi får ofte spørsmål om flere av barna kan være fullmektig i fellesskap eller hver for seg. Bakgrunnen er ofte bekymring rundt barnas følelser og reaksjoner. Dette er mulig, men det kan være krevende å håndtere i praksis. Spesielt gjelder dette hvor barna skal fatte samtlige beslutninger i fellesskap. Vi anbefaler ofte at man velger en fullmektig, men at samtlige barn eventuelt kan medtas eller samtykke ved større beslutninger av personlig og økonomisk art (eksempelvis kjøp/salg av eiendom, forskudd på arv, søknad om institusjonsplass eller medisinsk behandling). 

Når trer fremtidsfullmakten i kraft? Virkninger?

Fremtidsfullmakten trer i kraft på det tidspunkt fullmaktsgiveren er i en tilstand av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, slik at vedkommende ikke kan ivareta sine personlige og økonomiske forhold. Fullmektig er ansvarlig for å innhente legeerklæring som bekrefter diagnosen, samt informere fullmaktsgiver, fullmaktsgiverens ektefelle/samboer og eventuelt barn om at fremtidsfullmakten har trådt i kraft samt innholdet i denne. 

Mange tredjeparter, deriblant banker og Statens Kartverk, krever at Fylkesmannen har stadfestet (godkjent) fremtidsfullmakten før de kan legge den til grunn. En slik stadfestelse kan ta tid, og i mellomtiden kan tilganger til bankkontoer mv. trekkes tilbake i påvente av at offentlig vergemål opprettes eller fremtidsfullmakten stadfestes. Det anbefales derfor alltid at ektefeller/samboere har midler på egen konto til enhver tid (ikke bare felles konto), og at fullmektigen sender inn fremtidsfullmakten i original, legeerklæring og dokumentasjon av at samtlige er informert så snart som mulig etter at fremtidsfullmakten trer i kraft.

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

I motsetning til for eksempel ektepakter og testament, er det ingen offentlige alternative lagringsmuligheter. Fremtidsfullmakten bør derfor lagres hos deg som fullmektig og hos fullmaktsgiver både per papir og gjerne også digitalt. Merk at Fylkesmannen fremdeles krever at fremtidsfullmakten sendes inn i original, så det er ikke tilstrekkelig å oppbevare fremtidsfullmakten digitalt dersom det er ønskelig å stadfeste fremtidsfullmakten.

Linda Hjelvik Amsrud
Chief Legal Client Advisor / Advokat, Nordea Private Banking

Publisert 30.11.2019