Juridisk

Dramatiske skatte­messige endringer for privat bruk av selskapets eiendeler

Eier/disponerer du boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter gjennom ditt private selskap?

Seilbat

Da er det viktig å være klar over at Finansdepartementet har sendt ut forslag til nye regler. Hvis de foreslåtte reglene blir vedtatt, vil det medføre en betydelig skatteskjerpelse – for både selskap og eier – med virkning fra 2023. Forslaget er ment å fungere som en stoppregel for privat bruk av de nevnte eiendelene gjennom selskap.

Dagens regler

Dersom et selskap dekker eierens private forbruk, er regelen at selskapet skal uttaksbeskattes (gjennom en inntektsøkning i selskapet) og eier beskattes for utbytte/utdeling.

Skatteetatens kontroller har imidlertid vist manglende etterlevelse av dagens regelverk. Selv om kontrollene har vært prioritert, har de vist seg å være svært ressurskrevende.

Forslag til nye regler

Departementet ønsker derfor enklere regler for å hindre at eier og selskap oppnår en urettmessig gunstig beskatning når private kostnader dekkes av selskapet.

Denne uka (09.05.22) ble det fra Finansdepartementet sendt på høring sjablongregler som skal gjøre det ulønnsomt å eie/disponere spesifikke dyrere formuesobjekter til privat konsum gjennom et selskap. Reglene er i hovedsak basert på danske regler, men med enkelte justeringer.

Advokat Gry Fremstad, Nordea Private Banking

Et eksempel

Kari jobber som bygningsingeniør gjennom sitt eget heleide AS. Selskapet har i flere år gått med store overskudd, og har derfor god likviditet.

Kari er lidenskapelig opptatt av båter, og fordi selskapet hennes har tilgjengelig likviditet, kjøper Kari en brukt seilbåt for kr 1 000 000 gjennom selskapet i starten av 2022. Seilbåten kjøpes for å kombinere utleie og egen bruk.

I juli 2022 planlegger Kari å benytte båten i fire uker selv. I tillegg har hun gjennom selskapet gjort avtale om å leie ut båten de to siste ukene av juni og de to første ukene i august til andre båtinteresserte (personer hun ikke kjenner men som hun har kommet i kontakt med gjennom en norsk markedsplass på nett). Leien for disse fire ukene er satt til kr 100 000 (kr 25 000 pr uke).

Etter samtale med sin regnskapsfører Nina, betaler Kari det samme beløpet til selskapet (kr 100 000) for sine fire uker.

Deretter forutsetter vi at de nye reglene faktisk trer i kraft for inntektsåret 2023. Forutsatt samme pris, omsetningsverdi, egenbruk og utleie i 2023; Hvordan vil de nye reglene påvirke selskapet og Kari skattemessig?

Etter forslaget vil den nye beskatningen trolig bli slik:

Sjablongbeskatning for hele året: (1 000 000 x 104%) =1 040 000
Fradrag for markedsleie betalt av Kari selv:-100 000
Fradrag for 4 ukers utleie til andre: (1 000 000 (4 x 2%))=-80 000
Grunnlag for uttaksbeskatning for selskapet og utbyttebeskatning av Kari:860 000

Selv om Kari altså betaler kr 100 000 til selskapet for sin leie i 2023, vil selskapet i tillegg bli uttaksbeskattet og Kari utbyttebeskattet for et beløp hver på kr 860 000.

Forutsatt uendrende satser for skatt på selskapsinntekt og utbytte på hhv 22% (selskapsskatt) og 35,2% (utbytteskatt) (2022), vil reglene medføre en økt skatt for selskapet på kr 189 200 (kr 860 000 x 22%) og en økt skatt på Kari privat på kr 302 720 (kr 860 000 x 35,2%). Skattekostnadene kommer da på toppen av Kari sin leiekostnad på kr 100 000.

Forslaget medfører altså en samlet økt betalbar skatt for selskapet og Kari privat på nesten kr 500 000.

Hvilke selskaper og eiendeler omfattes

De nye reglene er foreslått for selskaper (AS, ANS mv., samt tilsvarende utenlandske selskap) som eier eller på annen måte disponerer (leaser/leier/disponerer uten å betale leie) boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter som er egnet til privat bruk.

Eier med bestemmende innflytelse

Forslaget vil ramme eiere som har bestemmende innflytelse; det vil si hvor eieren i løpet av inntektsåret har hatt minst 50% kontroll eller eierandel – direkte eller indirekte. Det skal ved beregningen sees helt bort ifra selskapets beholdning av egne aksjer.

Kontroll/eierskap i selskapet av nærstående (f.eks. nær familie) vil også medtas i beregningen og dermed vurderingen av om kravet er oppfylt.

Sjablongmessig beskatning

Høringsforslaget baserer seg på en sjablongmessig beskatning og ikke på reell bruk.

Den skattepliktige fordelen fastsettes som en prosentandel av et beregningsgrunnlag. Det skilles i den forbindelse mellom formuesobjekter med lavt verdifall (eiendom) og formuesobjekter med høyt verdifall (båt, fly og helikopter).

Satsene er satt svært høyt for å sørge for at det ikke skal lønne seg å eie/disponere dyre formuesobjekter til privat konsum gjennom et selskap.

I tråd med forslaget skattlegges kun disposisjonsrett og ikke faktisk bruk: Når selskapet eier eller disponerer denne type eiendeler, skal eieren anses å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Det er uten betydning for skattleggingen om eieren faktisk har benyttet formuesobjektet privat. Det er også uten betydning om eier betaler markedsleie for eventuell faktisk bruk. Det gjøres likevel fradrag for egenbetalinger, krone for krone, i den skattepliktige fordelen. At formuesobjektet ikke har vært til disposisjon for eier på grunn av rehabilitering eller lignende reduserer heller ikke den sjablongberegnede fordelen.

Perioder der det kan dokumenteres at formuesobjektet faktisk har blitt benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet, vil ikke være med i sjablongberegningen. Bevisbyrden for dokumentasjon er imidlertid lagt på skattyter (selskap/eier).

Bolig- og fritidseiendom

Reglene er foreslått å gjelde for bolig- og fritidseiendom i Norge og i utlandet, men får bare anvendelse på eiendommer som er egnet til privat bruk.

Skattepliktig fordel settes sjablongmessig til 0,5% pr uke og 26% pr år av det høyeste beløpet av hhv omsetningsverdi og anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

For kombinasjonseiendommer er det lagt opp til at beregningsgrunnlaget skal fordeles mellom den delen som er egnet til privat bruk og den delen som brukes i virksomhet.

Fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte i FSFIN § 5-15-5, skal ikke omfattes av de nye reglene.

Båt, fly og helikopter

Båter, fly og helikopter som er egnet til privat bruk, vil også omfattes av reglene.

Skattepliktig fordel settes sjablongmessig til 2% pr uke og 104% pr år av anskaffelseskostnad tillagt påkostninger.

Unntak der eiendelen utelukkende benyttes i selskapets virksomhet

Det er vurdert å unnta formuesobjekter som kun er ervervet av hensyn til og som utelukkende benyttes i selskapets virksomhet. Vilkåret om utelukkende bruk vil i så fall bli praktisert svært strengt.

Særregler for overdragelse til eier/eiers nærstående

I tillegg til sjablongregler for bruk, er det også foreslått særregler for overdragelse av boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter. Disse særreglene vil først gjelde etter at regelverket eventuelt har trådt i kraft.

Uttak for selskapet og utdeling for eier skal i så fall foretas på følgende måte:

Salgsvederlag (prisen selskapet selger eiendelen for)


Omsetningsverdi (evt. anskaffelseskost tillagt påkostninger, oppussing og tilpasning dersom dette beløpet er høyere)
=Skattepliktig uttak for selskapet og utdeling for eier

Oppsummering

De nye reglene er foreslått å gjelde for følgende formuesobjekter: Bolig- og fritidseiendom, båt, fly og helikopter.

Etter forslaget skal det fastsettes en sjablongmessig skattefordel for tilfeller der formuesobjektet eies/disponeres av selskapet, men benyttes av en eier med bestemmende innflytelse. Forslaget innebærer en betydelig innstramming sammenlignet med gjeldende rett, og er ment å fungere som en stoppregel for privat konsum i selskap.

En konsekvens av de foreslåtte reglene, er at mange nå vil ønske å overføre boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly og helikopter fra selskap til eier. Jeg vil derfor minne om at følgende regler i så fall må overholdes:

  1. Selskapsrettslige regler (verdsettelse, regler for utdeling, mv)
  2. Armlengdes prinsipp (Dersom eiendelen selges fra selskap til aksjonær, må pris og vilkår tilsvare det som ville ha vært avtalt mellom uavhengige parter i en sammenlignbar situasjon.)
  3. Skatterettslige regler (Her må situasjonen for både selskap og eier hensyntas. Hvis eier betaler mindre enn markedspris til selskapet (se pkt. 2 over), må hele/deler av eiendelen uttaksbeskattes i selskapet. Eier må på sin side beskattes for utdeling eller utbytte, med mindre beløpet kan anses som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital i tråd med selskapsrettslige regler (se pkt.1).

Privat konsum av formuesobjekter som ikke er omfattet av forslaget, vil fortsette å følge de alminnelige regler om uttaksbeskatning av selskapet og beskatning av utdeling/utbytte for eier.

Jeg vil påpeke at artikkelen er skrevet basert på det angitte høringsforslaget og at reglene ikke er endelig vedtatt. Skulle de bli vedtatt, vil det etter planen skje med virkning for inntektsåret 2023.

Høringsforslaget i sin helhet kan du lese her.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart høringsfristen har utløpt (01.08.22) og lovforslaget er skrevet ferdig.

Tekst: Gry Fremstad
Advokat/Chief Legal Client Advisor

Publisert 13.05.2022